اعضای هیات علمی

لیلی ایزدی کیان

لیلی ایزدی کیان

لیلی ایزدی کیان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زمین ساخت 2015202 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
زمین شناسی ساختاری پیشرفته 2(عملی) 2015488 1 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1398/03/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
زمین شناسی ساختاری پیشرفته 2(نظری) 2015487 1 01 هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
زمین شناسی صحرائی 2015021 4 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
بافت ساختاری (عملی) 2015490 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
بافت ساختاری (نظری) 2015489 1 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/16 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
ریزساختارهای آذرین و دگرگونی 2015533 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مدل سازی زمین ساختی (عملی) 2015498 1 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1397/10/11 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مدل سازی زمین ساختی (نظری) 2015497 1 01 هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 9 نتیجه
از 1