اعضای هیات علمی

لیلی ایزدی کیان

لیلی ایزدی کیان

لیلی ایزدی کیان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زمین ساخت 2015202 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
زمین شناسی ساختاری پیشرفته 2(عملی) 2015488 1 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
زمین شناسی ساختاری پیشرفته 2(نظری) 2015487 1 01 هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
زمین شناسی صحرائی 2015021 4 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بافت ساختاری (عملی) 2015490 1 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
بافت ساختاری (نظری) 2015489 1 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ریزساختارهای آذرین و دگرگونی 2015533 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مدل سازی زمین ساختی (عملی) 2015498 1 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/11 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مدل سازی زمین ساختی (نظری) 2015497 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/15 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
زمین ساخت 2015202 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
زمین شناسی ساختاری پیشرفته 2(عملی) 2015488 1 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1398/03/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
زمین شناسی ساختاری پیشرفته 2(نظری) 2015487 1 01 هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
زمین شناسی صحرائی 2015021 4 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
بافت ساختاری (عملی) 2015490 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
بافت ساختاری (نظری) 2015489 1 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/16 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
ریزساختارهای آذرین و دگرگونی 2015533 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مدل سازی زمین ساختی (عملی) 2015498 1 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1397/10/11 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مدل سازی زمین ساختی (نظری) 2015497 1 01 هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 18 نتیجه
از 1