اعضای هیات علمی

مظاهر احمدی

مظاهر احمدی

مظاهر احمدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
شیمی تجزیه 1 1911013 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
شیمی عمومی 2 1911007 3 02 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روش سنتز مواد آلی 1911186 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
شیمی حالت برانگیخته و حد واسطهای فعال 1911250 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
شیمی فیزیک آلی 1911054 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
شیمی آلی 3 1911032 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
شیمی فیزیک آلی 1911210 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 9 نتیجه
از 1