اعضای هیات علمی

محمد احمدی صفا

محمد احمدی صفا

محمد احمدی صفا   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتنام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و روش تحقیق 2 1216026 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ترجمه پیشرفته 1 1216039 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ترجمه متون مطبوعاتی 1 زبان دوم 1216047 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
فرهنگ و هویت در آموزش زبان 1216179 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فن بیان 1216191 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اصول و روش تحقیق 1 1216025 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اصول و روش تدریس زبان های خارجی 1216169 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
سنجش و ارزیابی زبان 1216171 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مهارت های مطالعه و یادگیری 1216185 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آزمون سازی زبان 1216031 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
سنجش زبان 1216157 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
فرهنگ و هویت در آموزش زبان 1216179 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 12 نتیجه
از 1