اعضای هیات علمی

محمد امیری

محمد امیری

محمد امیری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اپتیک 2018027 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
اپتیک پیشرفته1 2018334 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اپتیک فوریه 2018336 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مکانیک تحلیلی 1 2018018 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
اپتیک 2018027 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
اپتیک پیشرفته1 2018334 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/17 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مکانیک تحلیلی 2 2018019 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 7 نتیجه
از 1