اعضای هیات علمی

محسن بابائی

محسن بابائی

محسن بابائی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار و احتمالات مهندسی 2115001 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آمار و احتمالات مهندسی 2115001 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مهندسی ترابری 2115044 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
آمار و احتمالات مهندسی 2115001 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ماشین آلات ساختمانی در راهسازی 2115095 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مهندسی ترابری 2115044 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 6 نتیجه
از 1