اعضای هیات علمی

مرتضی یاوری

مرتضی یاوری

مرتضی یاوری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول کالبدگشائی و نمونه برداری 1410006 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اصول کالبدگشائی و نمونه برداری 1410006 2 03 هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اصول کالبدگشائی و نمونه برداری 1410006 2 02 هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اصول و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 1412071 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اصول و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 1412071 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
درمانگاه مامائی 1 1410024 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1398
درمانگاه مامائی 1 1410024 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
درمانگاه مامائی 1 1410024 1 03 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1398
عملیات کشتارگاهی 1 1410029 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1398
فارماکولوژی 1413066 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کارآموزی در روستا 1410071 4 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 16:00) 1398/06/06 (08:00 - 10:00) 3973
اصول پرورش گوسفند 1410003 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1398/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
اصول پرورش گوسفند 1410003 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1398/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
اصول تلقیح مصنوعی دام 1410005 1 02 هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
اصول تلقیح مصنوعی دام 1410005 1 03 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
اصول تلقیح مصنوعی دام 1410005 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
اصول کالبد گشایی و نمونه برداری 1413068 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
اصول کالبد گشایی و نمونه برداری 1413068 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
تکنیکهای تولید مثل دام 1413118 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/13 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
تکنیکهای تولید مثل دام 1413118 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/13 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2