اعضای هیات علمی

مرتضی یاوری

مرتضی یاوری

مرتضی یاوری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی در روستا 1410071 4 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 16:00) 1398/06/06 (08:00 - 10:00) 3973
اصول پرورش گوسفند 1410003 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1398/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
اصول پرورش گوسفند 1410003 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1398/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
اصول تلقیح مصنوعی دام 1410005 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
اصول تلقیح مصنوعی دام 1410005 1 02 هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
اصول تلقیح مصنوعی دام 1410005 1 03 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
اصول کالبد گشایی و نمونه برداری 1413068 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
اصول کالبد گشایی و نمونه برداری 1413068 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
تکنیکهای تولید مثل دام 1413118 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/13 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
تکنیکهای تولید مثل دام 1413118 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/13 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
داروشناسی- فارماکولوژی 1410017 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
عملیات کالبدگشائی 1 1410027 1 02 هرهفته پنج شنبه (12:00 - 14:00) 1398/03/20 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
عملیات کالبدگشائی 1 1410027 1 01 هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/20 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
عملیات کالبدگشائی 1 1410027 1 03 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/20 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
مامائی دامپزشکی 1410035 1 01 هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 15 نتیجه
از 1