اعضای هیات علمی

محمد امیری

محمد امیری

محمد امیری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
امواج و ارتعاشات 2018090 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مکانیک تحلیلی 1 2018018 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اپتیک 2018027 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
اپتیک پیشرفته1 2018334 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اپتیک فوریه 2018336 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مکانیک تحلیلی 1 2018018 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
اپتیک 2018027 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
اپتیک پیشرفته1 2018334 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/17 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مکانیک تحلیلی 2 2018019 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 9 نتیجه
از 1