اعضای هیات علمی

محمد امیری

محمد امیری

محمد امیری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهری ازادی نسب ناهنجاری فاز امواج همگرای استوانه ای در حوالی کانون کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
زهرا طهماسبی بررسی ناهمواری سطح با جابجایی گوس- هنشن دکتری دانلود 1395/08/26
نرگس ظفری نقض حد توان تفکیک پراش کارشناسی ارشد