اعضای هیات علمی

مهدی بیات

مهدی بیات

مهدی بیات   (EN Page)

مربی 
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه سازه های فولادی 2115026 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/12 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
پروژه سازه های فولادی 2115026 1 02 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1397/10/12 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
سازه های فولادی 2 2115025 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مقاومت مصالح 1 2115038 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 4 نتیجه