اعضای هیات علمی

مهدی بیات

change-logo

مهدی بیات   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی معدنی 3 1911313 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
کاربرد رایانه در شیمی 1911297 2 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مباحث نوین در شیمی معدنی 1911242 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
متون علمی شیمی 1911309 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/04/09 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
متون علمی شیمی 1911309 2 02 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1398/04/09 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
نمایش 5 نتیجه