اعضای هیات علمی

محمدحسن اسدی

محمدحسن اسدی

محمدحسن اسدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آئین دادرسی مدنی 1 1215037 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آئین دادرسی مدنی 1 1215037 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت 1215230 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت 1215230 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
متون فقه 2 1215111 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 5 نتیجه