اعضای هیات علمی

محمدرضا اردلان

محمدرضا اردلان

محمدرضا اردلان   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه 1219314 2 02 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تجزیه وتحلیل سیستم هاوکاربردآن درمدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی 1219148 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روشهای پژوهش در مدیریت(مدیریت آموزشی) 1219199 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مدیریت عمومی 1219272 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نظارت و راهنمائی آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219144 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت 1219296 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت 1219296 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اصول مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219135 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تحلیل رفتار و روابط انسانی در مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219202 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کاربرد سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219200 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کارورزی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) 1219332 2 02 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/11 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
متون تخصصی علوم تربیتی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) 1219331 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
تجزیه وتحلیل سیستم هاوکاربردآن درمدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی 1219148 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
جامعه شناسی آموزش و پرورش 1219269 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
جامعه شناسی آموزش و پرورش 1219269 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روشهای پژوهش در مدیریت(مدیریت آموزشی) 1219199 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی 1219293 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:00) 1398/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 17 نتیجه
از 1