اعضای هیات علمی

محمدسعید ایزدی

محمدسعید ایزدی

محمدسعید ایزدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
توانمندسازی بافت شهری 2816084 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی تجدید حیات شهری 2816036 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش های پژوهش در مباحث میان رشته ای 2816088 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کارگاه طراحی شهری 3 2816025 3 01 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 17:00) 1398/10/10 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مباحث حفاظت تاریخی و تجدید حیات شهری 2816041 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مبانی تجدید حیات شهری 2816036 2 01 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 6 نتیجه
از 1