اعضای هیات علمی

مرتضی یوسف صنعتی

مرتضی یوسف صنعتی

مرتضی یوسف صنعتی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه سازی پیشرفته 2116062 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
پایگاه داده پیشرفته 2116267 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
پایگاه داده ها 2116092 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 2116058 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
برنامه سازی پیشرفته 2116062 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
پیاده سازی سیستم پایگاه داده 2116145 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
رایانش ابری 2116272 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
برنامه سازی پیشرفته 2116062 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
پایگاه داده پیشرفته 2116249 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
پایگاه داده ها 2116092 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
تحلیل ها و سیستم های داده های حجیم 2116256 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 11 نتیجه
از 1