اعضای هیات علمی

نعیمه اولنج

change-logo

نعیمه اولنج   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک هسته ای انرژیهای زیاد 2018311 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مکانیک کوانتمی 2 2018026 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مکانیک کوانتمی 2 2018118 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ترمودینامیک و مکانیک آماری 2 2018283 3 02 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی 2018280 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مکانیک کوانتمی 1 2018025 4 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مکانیک کوانتومی 1 2018117 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
موضوعات ویژه 1 2018301 3 02 نامشخص 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
الکترومغناطیس1 2018023 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/17 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
الکترومغناطیس1 2018115 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/17 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
فیزیک پایه 1 2015100 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/22 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
مکانیک کوانتمی 1 2018025 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مکانیک کوانتومی 1 2018117 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 13 نتیجه
از 1