اعضای هیات علمی

رزیتا امانی

رزیتا امانی

رزیتا امانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روانشناسی اجتماعی 1313050 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
روان شناسی اجتماعی 1313159 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روانشناسی و مشاوره خانواده 1313095 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مبانی مشاوره و راهنمایی 1313061 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 4 نتیجه