اعضای هیات علمی

رزیتا امانی

رزیتا امانی

رزیتا امانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روانشناسی و مشاوره خانواده 1313095 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مباحث اساسی در روانشناسی2 1313032 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مبانی مشاوره و راهنمایی 1313061 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روانشناسی اجتماعی 1313050 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
روان شناسی اجتماعی 1313159 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روانشناسی و مشاوره خانواده 1313095 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مبانی مشاوره و راهنمایی 1313061 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 7 نتیجه
از 1