اعضای هیات علمی

سیامک یاری

سیامک یاری

سیامک یاری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز-جنین شناسی 2016051 1 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آز-جنین شناسی 2016051 1 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آز-جنین شناسی 2016051 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/12 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 05 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1397/10/12 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 03 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/12 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 06 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1397/10/12 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/12 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
جنین شناسی 2016050 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روش ها در بافت شناسی 2016441 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مکانیسم های سلولی و مولکولی تکوین 2016314 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 11 نتیجه
از 1