اعضای هیات علمی

سیامک یاری

سیامک یاری

سیامک یاری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 2016387 1 05 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 2016387 1 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اندام زایی در مهره داران 2016512 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روش ها در بافت شناسی 2016507 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
زیست شناسی سلولی وملکولی 2016016 4 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 2016386 3 02 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 04 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 02 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تکامل موجودات زنده 2016402 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تکامل موجودات زنده 2016402 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مبانی زیست شناسی تکوینی 2016404 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مکانیسم های سلولی و مولکولی تکوین 2016505 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اندام زایی در مهره داران 2016512 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی زیست شناسی تکوینی 2016404 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی زیست شناسی تکوینی 2016404 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آز-جنین شناسی 2016051 1 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آز-جنین شناسی 2016051 1 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2