اعضای هیات علمی

سیامک یاری

سیامک یاری

سیامک یاری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 04 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 02 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تکامل موجودات زنده 2016402 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تکامل موجودات زنده 2016402 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مبانی زیست شناسی تکوینی 2016404 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مکانیسم های سلولی و مولکولی تکوین 2016505 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اندام زایی در مهره داران 2016512 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی زیست شناسی تکوینی 2016404 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی زیست شناسی تکوینی 2016404 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آز-جنین شناسی 2016051 1 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آز-جنین شناسی 2016051 1 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آز-جنین شناسی 2016051 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 05 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1397/10/12 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 06 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1397/10/12 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 03 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/12 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/12 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/12 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
جنین شناسی 2016050 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2