اعضای هیات علمی

سیمین اسدآبادی

سیمین اسدآبادی

سیمین اسدآبادی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 1911008 1 05 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
خوردگی فلزات 1911086 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
شیمی و فناوری نفت و گاز 1911304 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اصول تصفیه آب وپسابهای صنعتی نظری 1911117 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
خوردگی پیشرفته 1916015 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
طراحی آزمایش و افزایش مقیاس فرایندها 1916008 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مباحث ویژه در شیمی کاربردی 1916010 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 7 نتیجه
از 1