اعضای هیات علمی

وحیدرضا اوحدی

وحیدرضا اوحدی

وحیدرضا اوحدی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ژئوتکنیک زیست محیطی 2115406 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
بهسازی خاک 2115405 3 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 19:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
زبان تخصصی 2115094 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مکانیک خاک پیشرفته 2115136 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 19:00) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مهندسی محیط زیست 2115129 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 5 نتیجه