اعضای هیات علمی

وحیدرضا اوحدی

وحیدرضا اوحدی

وحیدرضا اوحدی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهسازی خاک 2115405 3 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 19:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
زبان تخصصی 2115094 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مکانیک خاک پیشرفته 2115136 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 19:00) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مهندسی محیط زیست 2115129 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 4 نتیجه