اعضای هیات علمی

یوسف آرام

یوسف آرام

یوسف آرام   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتنام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و نظریه های آموزش زبان دوم/خارجی 1225094 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ترجمه متون نظم و نثر 1217040 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
دستور پیشرفته زبان فارسی 1217052 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
سمینار 1225069 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
سمینار مسایل فراگیری/یادگیری زبان فارسی 1225102 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نظریه های آموزش و یادگیری 1225088 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نظریه های صرف 1225073 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نظریه های نحوی 1225074 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نظریه های واج شناسی 1225075 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بررسی زبان شناختی آثار ادبی فارسی 1225079 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
زبانشناسی تربیتی 1225100 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مقابله و بررسی ترجمه متون اسلامی 1217060 2 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مقدمات زبانشناسی 1225001 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
تجزیه و تحلیل گفتمان و کاربرد شناسی زبان فارسی 1225103 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
جامعه شناسی زبان 1225095 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
دستور پیشرفته زبان فارسی 1217052 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
زبانشناسی عمومی 1217016 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
سمینار مسایل فراگیری/یادگیری زبان فارسی 1225102 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 18 نتیجه
از 1