اعضای هیات علمی

مسیب یارمحمدی واصل

مسیب یارمحمدی واصل

مسیب یارمحمدی واصل   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آسیب شناسی اجتماعی 1313099 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آسیب شناسی روانی 2 1313060 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
انگیزش و هیجان 1313209 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آسیب شناسی روانی 1 1313059 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنگ ایران 1313190 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مباحث جدید در آسیب شناسی روانی 1313205 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
آسیب شناسی اجتماعی 1313099 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آسیب شناسی روانی 2 1313060 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
انگیزش و هیجان 1313209 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روانشناسی تحولی 1 1313041 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 10 نتیجه
از 1