اعضای هیات علمی

زهرا افضلی

زهرا افضلی

زهرا افضلی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه 2 1218006 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه 2 1218006 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
تفاسیر ادبی قرآن کریم 1218244 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
متون تفسیری قرآن کریم 1218257 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه 1 1218005 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه 1 1218005 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه 3 1218007 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه 3 1218007 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
تحلیل متون ادبی با رویکرد بلاغت قدیم و جدید 1218240 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه 2 1218006 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه 2 1218006 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
متون تفسیری قرآن کریم 1218257 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نحو3 1218109 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 13 نتیجه
از 1