اطلاعیه شماره 2- اعلام تاریخ جدید برگزاری مصاحبه دکتری 1398 جهت حضور داوطلبین غایب

اطلاعیه شماره 2- اعلام تاریخ جدید برگزاری مصاحبه دکتری 1398 جهت حضور داوطلبین غایب


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع داوطلبان (صرفا در رشته‌های ذیل) آزمون نیمه‌متمرکز دکتری «Ph.D. » سال 1398 که موفق به حضور در جلسه مصاحبه نشده‌اند (غایب بوده‌اند) یا زمان مصاحبه آن‌ها با سایر دانشگاه‌ها همپوشانی داشته است، می‌رساند، روز شنبه مورخ 1398/4/15 ساعت 8 صبح می‌توانند، در دانشکده مربوطه جهت شرکت در مصاحبه حضور یابند.

 

نکات مهم:
    ضروری است، کلیه داوطلبان مزبور حداکثر تا ساعت 24 روز پنج شنبه مورخ 1398/04/13 نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام نمایند.
    جهت اطلاع از سایر موارد مربوط به مرحله مصاحبه آزمون نیمه‌متمرکز دکتری «Ph.D. » سال 1398 به اطلاعیه شماره یک دانشگاه بوعلی سینا مراجعه نمایید.

 


متن خبر :

به اطلاع داوطلبان (صرفا در رشته‌های ذیل) آزمون نیمه‌متمرکز دکتری «Ph.D. » سال 1398 که موفق به حضور در جلسه مصاحبه نشده‌اند (غایب بوده‌اند) یا زمان مصاحبه آن‌ها با سایر دانشگاه‌ها همپوشانی داشته است، می‌رساند، روز شنبه مورخ 1398/4/15 ساعت 8 صبح می‌توانند، در دانشکده مربوطه جهت شرکت در مصاحبه حضور یابند.

 

نکات مهم:
    ضروری است، کلیه داوطلبان مزبور حداکثر تا ساعت 24 روز پنج شنبه مورخ 1398/04/13 نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام نمایند.
    جهت اطلاع از سایر موارد مربوط به مرحله مصاحبه آزمون نیمه‌متمرکز دکتری «Ph.D. » سال 1398 به اطلاعیه شماره یک دانشگاه بوعلی سینا مراجعه نمایید.

 

کد رشته محل

نام رشته

گرایش

دانشکده

دوره

1173

زبان وادبیات عرب                                                                

-                                                                              

علوم انسانی

روزانه             

1195

زبان وادبیات عرب                                                               

-                                                                               

علوم انسانی

نوبت دوم           

1260

علوم اقتصادی                                                                   

اقتصادمالی                                                                      

علوم اقتصادی و اجتماعی

روزانه             

1303

علوم اقتصادی                                                                   

اقتصادمالی                                                                     

علوم اقتصادی و اجتماعی

نوبت دوم            

1372

فیزیولوژی ورزشی                                                                

-                                                                              

علوم ورزشی

روزانه             

1390

فیزیولوژی ورزشی                                                                 

-                                                                              

علوم ورزشی

نوبت دوم           

1409

اسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

-                                                                               

علوم ورزشی

روزانه             

1435

بیومکانیک ورزشی                        

-                                                                               

علوم ورزشی

روزانه             

1438

بیومکانیک ورزشی                                                                

-                                                                              

علوم ورزشی

نوبت دوم           

1471

   تاریخ انقلاب اسلامی

-                                                                              

علوم انسانی

روزانه             

1483

 تاریخ انقلاب اسلامی                          

-                                                                              

علوم انسانی

نوبت دوم           

1505

جامعه شناسی

جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران                                                

علوم اقتصادی و اجتماعی

روزانه             

1670

فلسفه هنر

-                                                                               

هنر و معماری

روزانه             

1682

فلسفه هنر 

-                                                                              

هنر و معماری

نوبت دوم           

1719

برنامه ریزی درسی 

-                                                                              

علوم انسانی

روزانه             

1732

برنامه ریزی درسی

-                                                                              

علوم انسانی

نوبت دوم           

1748

مدیریت اموزشی

-                                                                               

علوم انسانی

روزانه             

1770

روان شناسی تربیتی

-                                                                              

علوم اقتصادی و اجتماعی

روزانه             

1842

روان شناسی   

-                                                                              

علوم اقتصادی و اجتماعی

روزانه             

1960

حقوق خصوصی             

-                                                                              

علوم انسانی

روزانه             

2227

حسابداری                                                                        

-                                                                              

علوم اقتصادی و اجتماعی

روزانه             

2238

حسابداری                                                                       

-                                                                               

علوم اقتصادی و اجتماعی

نوبت دوم           

2257

باستان شناسی

پیش ازتاریخ                                                                     

هنر و معماری

روزانه             

2267

باستان شناسی 

دوران اسلامی                                                                   

هنر و معماری

روزانه              

2276

باستان شناسی 

دوران اسلامی                                                                   

هنر و معماری

نوبت دوم           

2343

علوم زمین   

زمین شناسی مهندسی                                                              

علوم پایه

روزانه             

2351

علوم زمین       

پترولوژی                                                                        

علوم پایه

روزانه             

2359

علوم زمین

پترولوژی                                                                        

علوم پایه

نوبت دوم           

2367

علوم زمین

زمین شناسی اقتصادی                                                             

علوم پایه

روزانه             

2375

علوم زمین        

زمین شناسی اقتصادی                                                             

علوم پایه

نوبت دوم           

2385

شیمی 

شیمی فیزیک                                                                     

شیمی

روزانه             

2440

شیمی

شیمی الی                                                                        

شیمی

روزانه             

2480

شیمی                                                                           

شیمی الی                                                                       

شیمی

نوبت دوم           

2514

شیمی                                                                           

شیمی تجزیه                                                                     

شیمی

روزانه             

2552

شیمی                                                                            

شیمی تجزیه                                                                     

شیمی

نوبت دوم           

2581

شیمی                                                                           

شیمی معدنی                                                                      

شیمی

روزانه             

2612

شیمی                                                                           

شیمی معدنی                                                                     

شیمی

نوبت دوم            

2628

شیمی کاربردی

-                                                                              

شیمی

روزانه             

2637

شیمی کاربردی                           

-                                                                              

شیمی

نوبت دوم           

2660

زیست شناسی گیاهی -فیزیولوژی

-                                                                               

علوم پایه

روزانه             

2679

زیست شناسی گیاهی -سیستماتیک 

-                                                                              

علوم پایه

روزانه             

2686

زیست شناسی گیاهی -سلولی وتکوینی 

-                                                                              

علوم پایه

روزانه             

4211

مهندسی کامپیوتر نرم افزار    

فنی و مهندسی

روزانه             

4254

مهندسی کامپیوتر  

هوش مصنوعی ورباتیکز                                                            

فنی و مهندسی

روزانه             

4480

مهندسی مکانیک بیوسیستم 

طراحی ماشین های کشاورزی                                                         

کشاورزی

روزانه             

4496

مهندسی مکانیک بیوسیستم 

فناوری پس ازبرداشت                                                             

کشاورزی

روزانه             

4503

مهندسی مکانیک بیوسیستم

طراحی ماشین های کشاورزی                                                        

کشاورزی

نوبت دوم           

4513

مهندسی مکانیک بیوسیستم                     

فناوری پس ازبرداشت                                                             

کشاورزی

نوبت دوم           

4523

علوم ومهندسی باغبانی 

فیزیولوژی تولیدوپس ازبرداشت گیاهان باغبانی                                     

کشاورزی

روزانه             

4671

مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک 

شیمی حاصل خیزی خاک وتغذیه گیاه                                                 

کشاورزی

روزانه              

4684

مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک                                              

بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک                                                       

کشاورزی

روزانه             

4690

مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک                                               

شیمی حاصل خیزی خاک وتغذیه گیاه                                                 

کشاورزی

نوبت دوم           

4711

مدیریت منابع خاک                                                               

منابع خاک وارزیابی اراضی                                                       

کشاورزی

روزانه             

4721

مدیریت منابع خاک                                                               

منابع خاک وارزیابی اراضی                                                        

کشاورزی

نوبت دوم           

4730

علوم دامی                                                                      

تغذیه دام                                                                      

کشاورزی

روزانه             

4747

علوم دامی                                                                       

ژنتیک واصلاح دام وطیور                                                         

کشاورزی

روزانه             

4762

علوم دامی                                                                       

تغذیه طیور                                                                     

کشاورزی

روزانه             

4781

علوم دامی                                                                      

تغذیه دام                                                                       

کشاورزی

نوبت دوم           

4789

علوم دامی                                                                      

ژنتیک واصلاح دام وطیور                                                         

کشاورزی

نوبت دوم           

4798

علوم دامی                                                                      

تغذیه طیور                                                                     

کشاورزی

نوبت دوم           

4818

علوم ومهندسی اب                                                                 

ابیاری وزهکشی                                                                  

کشاورزی

روزانه             

4847

علوم ومهندسی اب                                                                

سازه های ابی                                                                    

کشاورزی

روزانه             

4858

علوم ومهندسی اب                                                                

سازه های ابی                                                                   

کشاورزی

نوبت دوم           

4871

علوم ومهندسی اب 

منابع اب                                                                       

کشاورزی

روزانه             

4882

علوم ومهندسی اب 

هواشناسی کشاورزی                                                               

کشاورزی

روزانه             

4887

ژنتیک وبه نژادی گیاهی  

-                                                                               

کشاورزی

روزانه             

4906

ژنتیک وبه نژادی گیاهی 

-                                                                               

کشاورزی

نوبت دوم           

4922

اگروتکنولوژی 

فیزیولوژی گیاهان زراعی                                                         

کشاورزی

روزانه             

4951

اگروتکنولوژی   

اکولوژی گیاهان زراعی                                                           

کشاورزی

روزانه             

4974

اگروتکنولوژی     

فیزیولوژی گیاهان زراعی                                                         

کشاورزی

نوبت دوم           

5012

اگروتکنولوژی 

علوم علف های هرز                                                                

کشاورزی

روزانه             

5016

اگروتکنولوژی                                                                   

علوم علف های هرز                                                               

کشاورزی

نوبت دوم           

5020

بیوتکنولوژی کشاورزی

-                                                                              

کشاورزی

روزانه             

5056

ترویج واموزش کشاورزی پایدار 

ترویج کشاورزی پایدارومنابع طبیعی                                               

کشاورزی

روزانه             

5065

ترویج واموزش کشاورزی پایدار                                                    

ترویج کشاورزی پایدارومنابع طبیعی                                                

کشاورزی

نوبت دوم           

5069

توسعه کشاورزی  

-                                                                              

کشاورزی

روزانه             

5074

توسعه کشاورزی  

-                                                                              

کشاورزی

نوبت دوم           

5081

حشره شناسی کشاورزی                                            

-                                                                              

کشاورزی

روزانه             

5093

حشره شناسی کشاورزی 

-                                                                               

کشاورزی

نوبت دوم           

5101

بیماری شناسی گیاهی 

-                                                                               

کشاورزی

روزانه             

5117

بیماری شناسی گیاهی 

-                                                                              

کشاورزی

نوبت دوم           

5247

معماری 

-                                                                              

هنر و معماری

روزانه             

5260

معماری 

-                                                                              

هنر و معماری

نوبت دوم           

5271

شهرسازی  

-                                                                               

هنر و معماری

روزانه             

5280

شهرسازی 

-                                                                              

هنر و معماری

نوبت دوم           

5374

باکتری‌شناسی    

-                                                                              

پیرادامپزشکی

روزانه             

 

 

آدرس کوتاه :