سامانه های درس افزار جهت برگزاری آزمون طراحی شد.

سامانه های درس افزار جهت برگزاری آزمون طراحی شد.


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برای استفاده مناسب و کاهش دشواری های برگزاری آزمون در سامانه درس افزار، سه سامانه اختصاصی (موازی) آزمون طراحی شده است.

 

 

برای استفاده مناسب و کاهش دشواری های برگزاری آزمون در سامانه درسافزار، سه سامانه اختصاصی (موازی) آزمون طراحی شده، که آدرس دسترسی آنها در جدول زیر آمده است.

این سه سامانه درس افزار تنها برای آزمون قابل استفاده هستند و با سامانه های مورد استفاده برای تدریس متفاوت است. با توجه به اینکه برخی از اساتید از این آدرس های موازی برای دسترسی به سامانه ها استفاده می نموده اند آدرس سامانه ها برای اطلاع همکاران ارجمند طراحی گردیده است.

 

 

 

آدرس کوتاه :