پنجمین نشست کارگروه استانی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری در سالن جلسات فجر دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد.

پنجمین نشست کارگروه استانی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری در سالن جلسات فجر دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد.


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پنجمین نشست کارگروه استانی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری در سال جاری چهارشنبه مورخ 97/10/26 در سالن جلسات فجر دانشگاه بوعلی سینا با حضور اعضاء برگزار شد. در این نشست مباحثی همچون تعیین مجری استانی سند توسعه علم و فناوری استان، وضعیت نخبگان و دفتر بنیاد نخبگان استان همدان مورد بحث و تبادل نظرقرار گرفت. ارائه گزارش کمیته های هفت گانه ستاد برگزاری هفته پژوهش استان از دیگر دستور جلسات این نشست بود.

پنجمین نشست کارگروه استانی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری در سال جاری چهارشنبه مورخ 97/10/26 در سالن جلسات فجر دانشگاه بوعلی سینا با حضور اعضاء برگزار شد. در این نشست مباحثی همچون تعیین مجری استانی سند توسعه علم و فناوری استان، وضعیت نخبگان و دفتر بنیاد نخبگان استان همدان مورد بحث و تبادل نظرقرار گرفت. ارائه گزارش کمیته های هفت گانه ستاد برگزاری هفته پژوهش استان از دیگر دستور جلسات این نشست بود.

شایان توجه است که دانشگاه بوعلی سینا به عنوان دانشگاه مادر استان ، دبیر این کارگروه می باشد.

آدرس کوتاه :