جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: ارشد

عنوان: Title: جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

ارائه دهنده: Provider: امین زارعی

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر فرشاد درویشی

اساتید مشاور: Advisory Professors: دکتر درویشی هرزویلی

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر فرشاد هرزویلی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: سه شنبه ساعت ۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

مکان ارائه: Place of presentation: کلاس ۲۰۲ دانشکده علوم پایه

چکیده: Abstract: جداسازی و بیان ژن آنزیم گلوکز اکسیداز تحت سیگنال ترشحی آسپرژیلوس نایجر در مخمر یارروویا لیپولیتیکا