تلفن ها

Documents
Title Description Download
سازمان مرکزی -داخلی (اشخاص) Download (191.8k)
سازمان مرکزی - داخلی(واحدها) Download (73.4k)
سازمان مرکزی - مستقیم و دورنگار Download (273.7k)
دانشکده علوم پایه - داخلی Download (226.7k)
دانشکده علوم پایه - مستقیم Download (34.1k)
دانشکده کشاورزی Download (100.2k)
دانشکده شیمی - داخلی Download (94.7k)
دانشکده شیمی - مستقیم Download (32.7k)
دانشکده فنی و مهندسی - داخلی Download (67.4k)
دانشکده فنی و مهندسی - مستقیم Download (36.9k)
دانشکده علوم انسانی - داخلی Download (90.8k)
دانشکده علوم انسانی - مستقیم Download (39.9k)
دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی - داخلی Download (46.8k)
دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی - مستقیم Download (40.9k)
دانشکده هنر و معماری - داخلی Download (51.2k)
دانشکده هنر و معماری - مستقیم Download (43.0k)
دانشکده علوم ورزشی - داخلی Download (90.8k)
دانشکده علوم ورزشی - مستقیم Download (30.4k)