Faculty Members

Bahari Aliasghar

Bahari Aliasghar

Bahari Aliasghar   (FA Page)

Associate Professor 
Email: 

ArticlesConferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
بررسی آلودگی به باکتری پاستورلا در قسمت فوقانی دستگاه تنفس گاوهای کشتار شده در کشتارگاه مریوان M.S Download 1394/06/30
اثر قرصهای آهسته رهش به عنوان مکمل روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای در بز نژاد مرخز M.S Download 1393/07/01
اثر نانو اکسید و اکسید روی بر برخی فراسنجه های خونی و عملکرد بزغاله های نر مرخز Ph.D 1392/06/10
تعیین ژنوتیپی کلاس های اینتگرون در سویه های سالمونلا تیفی موریوم جدا شده از نمونه های گاو و طیور M.S Download 1400/11/23
جستجوی مولکولی ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی (sulI، sulII و bla TEM) بر علیه سولفانامیدها و بتالاکتام ها در سویه های سالمونلا تیفی‎موریوم جدا شده از گاو و مرغ M.S Download 1399/12/24
جستجوی مولکولی عفونت های مایکوپلاسمایی در نمونه های شیر مخزن گاوداری های صنعتی استان همدان M.S Download 1395/07/07
بررسی چند شکلی ژن kiss1 و ارتباط آن ها با توانایی تولید مثلی در گوسفندان مهربان M.S Download 1394/11/26
استفاده از شاخ و برگ فرآروری شده سیب زمینی در تغذیه بره های مهربان M.S 1391/07/10
شناسایی اشرشیاکلی انتروتوکسیژنیک در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان M.S Download 1395/06/21
مطالعه وضعیت آلودگی نئوسپورا کانینوم در شتر M.S Download 1398/06/31
شناسایی عفونت های روده ای سالمونلایی در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان در سال 1395 M.S Download 1396/12/09
ارزیابی مقاومت علیه بنزیمیدازول در نماتودهای شیردان گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه آمل M.S Download 1396/07/12
Name
Showing 10 results.
of 1