بازگشت به کار اعضای هیأت علمی بازنشسته

16 Feb 2014
کد خبر : 3847229
تعداد بازدید : 150

اعضای هیأت علمی بازنشسته که تمایل به بازگشت به کار دارند می توانند درخواست خود را به دانشکده مربوطه ارائه نمایند

اعضای هیأت علمی بازنشسته که تمایل به بازگشت به کار دارند می توانند درخواست خود را به دانشکده مربوطه ارائه نمایند