اعضای هیات علمی

« بازگشت

آشنایی با مبانی فقه و حقوق اسلامی

نام درس آشنایی با مبانی فقه و حقوق اسلامی
کد درس 1221261
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز