اعضای هیات علمی

مریم پورجمشیدی

مریم پورجمشیدی

مریم پورجمشیدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

برخی از دروس ارائه شده تاکنونعضویت در مجامع ملی و بین المللیلیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی تجربه زیسته دانشجویان و اساتید از کاربرد فناوری در تدریس: مطالعه موردی پاورپوینت کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮ درﮔﯿﺮﺳﺎزی و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در درس ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ )ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﻮاﻧﺪره( کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
تأثیر روش آموزش نمایشی و داستان گویی بر میزان انتقال یادگیری مفاهیم شهروندی در دانش آموزان دختر پایه اول کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
بررسی جایگاه مؤلفه های سواد اطلاعاتی در کتابهای درسی فارسی و آموزش مهارتهای نوشتاری دوره ی متوسطه اول کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
زهرا ابراهیمی فرزاد بررسی تجربه زیسته دانشجویان و اساتید از کاربرد فناوری در تدریس: مطالعه موردی پاورپوینت کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
جواد افشاری فرا تحلیل تأثیر یادگیری معکوس بر درگیرسازی و انگیزه تحصیلی یادگیرندگان کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/06
پردیس بیات بررسی ترجیحات رسانه‏ی آموزش های شهروندی جوانان و نوجوانان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
پردیس بیات بررسی ترجیحات رسانه‏ی آموزش های شهروندی جوانان و نوجوانان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
خبات بحری قلدره ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮ درﮔﯿﺮﺳﺎزی و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در درس ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ )ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﻮاﻧﺪره( کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
زهرا جمشیدی شناسایی عوامل موثر بر پذیرش آموزش الکترونیکی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/20
محمدرضا رحیمی تاثیر اجتماع یادگیری معلمان متوسطه اول ناحیه 2 کرمانشاه بر تلفیق فناوری در کلاس درس کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/20
سمیرا کلواری جانکی بررسی جایگاه مؤلفه های سواد اطلاعاتی در کتابهای درسی فارسی و آموزش مهارتهای نوشتاری دوره ی متوسطه اول کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
رویا گوهری شمس تأثیر روش آموزش نمایشی و داستان گویی بر میزان انتقال یادگیری مفاهیم شهروندی در دانش آموزان دختر پایه اول کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
محسن نجاتی عارف ارزیابی وضعیت تلفیق فناوری در کلاس درس بر اساس استانداردهای فناوری آموزشی برای معلمان هنرستان های همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/20
طاهره یادگار طراحی و اعتباریابی سازمان دهنده های گرافیکی برای آموزش شهروندی زنان کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/07
پردیس بیات بررسی ترجیحات رسانه‏ی آموزش های شهروندی جوانان و نوجوانان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
پردیس بیات بررسی ترجیحات رسانه‏ی آموزش های شهروندی جوانان و نوجوانان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
پردیس بیات بررسی ترجیحات رسانه‏ی آموزش های شهروندی جوانان و نوجوانان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
پردیس بیات بررسی ترجیحات رسانه‏ی آموزش های شهروندی جوانان و نوجوانان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
الهام جمور بررسی تاثیر نوع تکلیف بر درگیرسازی دانشجویان تکنولوژی آموزشی در درس پروژه کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/15
بنفشه ساسان فر طراحی و اعتبار بازی آموزشی به منظور بهبود مهارت خودآگاهی کودکان 3 تا 5 سال کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
فاطمه کیهانی فاضل توسعه آموزش وارونه درراستای بهبود یادگیری عمیق دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی در درس تولید مواد آموزشی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
حمیده مرادی بررسی رابطه سواد فناورانه معلمان با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر همدان کارشناسی ارشد 1394/08/30
هدی السادات موسوی معین ارزیابی کیفیت محتوای بازی های رایانه ای آموزشی موجود برای دوره ی ابتدایی بر اساس اصول آموزشی کارشناسی ارشد 1394/07/12
نام درس
 
نمایش 41 - 52 از 52 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تولید و محتوای الکترونیکی 1219308 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه 1219290 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه 1219290 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
طراحی پیام و مواد آموزشی(تکنولوژی آموزشی) 1219318 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
طراحی و توسعه آموزش تعاملی مبتنی بر وب 1219247 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارورزی (تکنولوژی آموزشی) 1219323 2 02 هفته های فرد یک شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مبانی کامپیوتر و کاربرد آن 1221106 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
تلفیق فناوری های نوین در برنامه درسی 1219241 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
تولید و محتوای الکترونیکی 1219308 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روان شناسی تربیتی 1219285 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روان شناسی تربیتی 1219285 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
طراحی پیام و مواد آموزشی(تکنولوژی آموزشی) 1219318 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 41 - 52 از 52 نتیجه
از 3