اعضای هیات علمی

مریم پورجمشیدی

مریم پورجمشیدی

مریم پورجمشیدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

برخی از دروس ارائه شده تاکنونعضویت در مجامع ملی و بین المللیلیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی رابطه ی باورهای معرفت شناختی، فلسفه آموزشی و تلفیق فناوری در تدریس معلمان متوسطه شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/04/02
ناسایی عوامل موثر بر تلفیق فناوری در کلاسهای دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/24
نقش آموزش مهارت های حل مسئله در مدیریت فضای آستانه ای درس ریاضی کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/27
مقایسه تأثیرتعاملات همزمان با تعاملات ناهمزمان بر میزان موفقیت تحصیلی و رضایتمندی دانش آموزان متوسطه دوم در آموزش مبتنی بر وب (مطالعه موردی درس زبان انگلیسی) کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/21
تأثیر محتوای انطباقی مبتنی بر سبک یادگیری بر درگیر سازی و پذیرش یادگیری معکوس کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/21
زهرا ابراهیمی فرزاد بررسی تجربه زیسته دانشجویان و اساتید از کاربرد فناوری در تدریس: مطالعه موردی پاورپوینت کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
طاهره یادگار طراحی و اعتباریابی سازمان دهنده های گرافیکی برای آموزش شهروندی زنان کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/07
جواد افشاری فرا تحلیل تأثیر یادگیری معکوس بر درگیرسازی و انگیزه تحصیلی یادگیرندگان کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/06
پردیس بیات بررسی ترجیحات رسانه‏ی آموزش های شهروندی جوانان و نوجوانان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
خبات بحری قلدره ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮ درﮔﯿﺮﺳﺎزی و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در درس ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ )ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﻮاﻧﺪره( کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
زهرا جمشیدی شناسایی عوامل موثر بر پذیرش آموزش الکترونیکی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/20
الهام جمور بررسی تاثیر نوع تکلیف بر درگیرسازی دانشجویان تکنولوژی آموزشی در درس پروژه کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/15
محمدرضا رحیمی تاثیر اجتماع یادگیری معلمان متوسطه اول ناحیه 2 کرمانشاه بر تلفیق فناوری در کلاس درس کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/20
بنفشه ساسان فر طراحی و اعتبار بازی آموزشی به منظور بهبود مهارت خودآگاهی کودکان 3 تا 5 سال کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
سمیرا کلواری جانکی بررسی جایگاه مؤلفه های سواد اطلاعاتی در کتابهای درسی فارسی و آموزش مهارتهای نوشتاری دوره ی متوسطه اول کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
فاطمه کیهانی فاضل توسعه آموزش وارونه درراستای بهبود یادگیری عمیق دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی در درس تولید مواد آموزشی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
رویا گوهری شمس تأثیر روش آموزش نمایشی و داستان گویی بر میزان انتقال یادگیری مفاهیم شهروندی در دانش آموزان دختر پایه اول کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
حمیده مرادی بررسی رابطه سواد فناورانه معلمان با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر همدان کارشناسی ارشد 1394/08/30
هدی السادات موسوی معین ارزیابی کیفیت محتوای بازی های رایانه ای آموزشی موجود برای دوره ی ابتدایی بر اساس اصول آموزشی کارشناسی ارشد 1394/07/12
محسن نجاتی عارف ارزیابی وضعیت تلفیق فناوری در کلاس درس بر اساس استانداردهای فناوری آموزشی برای معلمان هنرستان های همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/20
نام درس
 
نمایش 41 - 60 از 62 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی و توسعه آموزش تعاملی مبتنی بر وب 1219247 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
ارزشیابی آموزشی 1219298 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00)
ارزشیابی آموزشی 1219298 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00)
پروژه 1219314 2 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00)
تلفیق فناوری های نوین در برنامه درسی 1219241 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00)
روان شناسی تربیتی 1219285 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00)
روان شناسی تربیتی 1219285 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00)
ارزشیابی مواد و نرم افزارهای آموزشی 1219245 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/26 (10:30 - 12:30)
تربیت رسانه ای 1219312 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30)
تربیت رسانه ای 1219312 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30)
تولید و محتوای الکترونیکی 1219308 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30)
روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه 1219290 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00)
روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه 1219290 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00)
طراحی پیام و مواد آموزشی(تکنولوژی آموزشی) 1219318 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/26 (14:00 - 16:00)
طراحی و توسعه آموزش تعاملی مبتنی بر وب 1219247 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00)
کارورزی (تکنولوژی آموزشی) 1219323 2 02 هفته های فرد یک شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/07 (10:00 - 12:00)
مبانی کامپیوتر و کاربرد آن 1221106 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00)
تلفیق فناوری های نوین در برنامه درسی 1219241 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00)
تولید و محتوای الکترونیکی 1219308 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/10 (08:00 - 10:00)
روان شناسی تربیتی 1219285 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00)
نمایش 41 - 60 از 62 نتیجه
از 4