اعضای هیات علمی

« بازگشت

روش اجزا محدود(سازه)

نام درس روش اجزا محدود(سازه)
کد درس 2115173
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز