اعضای هیات علمی

« بازگشت

روشهای غیر سنتی ماشینکاری (فرایندهای الکتروفیزیکی)

نام درس روشهای غیر سنتی ماشینکاری (فرایندهای الکتروفیزیکی)
کد درس 2117404
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز