اعضای هیات علمی

« بازگشت

ابزار شناسی و ماشینکاری پیشرفته

نام درس ابزار شناسی و ماشینکاری پیشرفته
کد درس 2117411
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز