اعضای هیات علمی

« بازگشت

آمار در هواشناسی1(هواشناسی کشاورزی)

نام درس آمار در هواشناسی1(هواشناسی کشاورزی)
کد درس 2224220
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز