اعضای هیات علمی

« بازگشت

پیش بینی هواشناسی کشاورزی(هواشناسی کشاورزی)

نام درس پیش بینی هواشناسی کشاورزی(هواشناسی کشاورزی)
کد درس 2224223
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز