اعضای هیات علمی

« بازگشت

خرد اقلیم شناسی زیستی(بیومیکروکلیماتولوژی((هواشناسی کشاورزی)

نام درس خرد اقلیم شناسی زیستی(بیومیکروکلیماتولوژی((هواشناسی کشاورزی)
کد درس 2224227
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز