اعضای هیات علمی

« بازگشت

روان شناسی ورزشی(یادگیری و کنترل حرکتی)

نام درس روان شناسی ورزشی(یادگیری و کنترل حرکتی)
کد درس 1510354
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز