اعضای هیات علمی

« بازگشت

طراحی اجزا ماشین2(طراحی ماشین های کشاورزی)

نام درس طراحی اجزا ماشین2(طراحی ماشین های کشاورزی)
کد درس 2222154
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز