اعضای هیات علمی

« بازگشت

طراحی ماشین های کاشت و داشت(طراحی ماشین های کشاورزی)

نام درس طراحی ماشین های کاشت و داشت(طراحی ماشین های کشاورزی)
کد درس 2222158
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز