اعضای هیات علمی

« بازگشت

طراحی ماشین های برداشت(طراحی ماشین های کشاورزی)

نام درس طراحی ماشین های برداشت(طراحی ماشین های کشاورزی)
کد درس 2222159
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز