اعضای هیات علمی

« بازگشت

ریاضیات مهندسی تکمیلی(مکانیک بیوسیستم)

نام درس ریاضیات مهندسی تکمیلی(مکانیک بیوسیستم)
کد درس 2222255
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز