اعضای هیات علمی

« بازگشت

بهینه سازی انرژی در سامانه های کشاورزی(انرژی های تجدیدپذیر)

نام درس بهینه سازی انرژی در سامانه های کشاورزی(انرژی های تجدیدپذیر)
کد درس 2222297
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز