اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدل سازی خطی و غیر خطی

نام درس مدل سازی خطی و غیر خطی
کد درس 2222333
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز