اعضای هیات علمی

« بازگشت

تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری

نام درس تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری
کد درس 1314096
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز