اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت بحران

نام درس مدیریت بحران
کد درس 1315122
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز