اعضای هیات علمی

« بازگشت

تحولات سیاسی- اجتماعی ایران از آغاز صفویه تا پایان قاجار

نام درس تحولات سیاسی- اجتماعی ایران از آغاز صفویه تا پایان قاجار
کد درس 1315211
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز