اعضای هیات علمی

« بازگشت

اصول مهندسی صنایع غذائی 2

نام درس اصول مهندسی صنایع غذائی 2
کد درس 1611035
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز