اعضای هیات علمی

« بازگشت

عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی

نام درس عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی
کد درس 1611181
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز