اعضای هیات علمی

« بازگشت

اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی

نام درس اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی
کد درس 1611184
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز